กฟผ.-มธ.-สพศอ. และ ISMED ร่วมลงนาม MOU โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บูรณาการความเชี่ยวชาญและศักยภาพต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ‘โครงการภูมิชุมชน’ และ‘โครงการ Move World Together’ ด้วยการยกระดับเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. สู่ต้นแบบชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพร้อมส่งต่อองค์ความรู้แก่สังคมไทยและโลกได้ในปี 2566 สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

         วันนี้ (18 มีนาคม 2564) ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ นายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ (สพศอ.) และนายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ ห้องรับรอง ชั้น 18 อาคาร ท.103สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

         ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. เปิดเผยถึงความร่วมมือกันของ กฟผ.-มธ.-สพศอ.- ISMED ในการบูรณาการความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนมีพลังในการจัดการปัญหาต่างๆ ของตนเอง ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SGDs) ผ่านการต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ 2 โครงการประกอบด้วย‘โครงการภูมิชุมชน’ที่ กฟผ. และ มธ. ร่วมพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองและสร้างเครือข่ายชุมชนพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ.ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ป่า ดิน สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สมุนไพรและบูรณาการแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกัน มาตั้งแต่ปี 2561 และ‘โครงการ Move World Together’ที่มุ่งเสริมสร้างพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศให้เข้าถึงแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กระทั่งเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้แก่ชุมชนของตนเองมาตั้งแต่ปี 2555

         ในปี 2564 นี้ ทั้ง 4 หน่วยงานพร้อมร่วมยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนก้าวขึ้นไปอีกขั้นในการดำเนิน‘โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’โดย สพศอ. เข้ามาร่วมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนและผู้นำชุมชนสามารถต่อยอดความคิดและใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะที่ ISMED ร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาผลงานหรือผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนการเชื่อมโยงผลผลิตชุมชนกับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีกรอบความร่วมมือMOU เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันลงนาม

         สำหรับพื้นที่เป้าหมายโครงการ ได้แก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและระบบส่งของ กฟผ. เช่น ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และ ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ซึ่งมีศักยภาพด้านแหล่งน้ำและป่าชุมชน รวมถึงต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา และ ต.ควนโดน และ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งมีศักยภาพด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าและระบบส่งอื่น ๆ ของ กฟผ. อีกหลายแห่งทั่วประเทศ

         ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถผสานภูมิปัญญาและต่อยอดใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง สู่ผลลัพธ์ต้นแบบชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้