กฟผ. จัดอบรมหลักสูตร“ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การให้และรับสินบน” และหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มุ่งสู่การเป็นองค์การธรรมาภิบาล

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การให้และรับสินบน” และหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ และฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้ารับการอบรมกว่า 370 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อให้ กฟผ. เป็นของทุกคน และเพื่อทุกคน นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิถีปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณ กฟผ.

         สำหรับหลักสูตร “ปรับฐานความคิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การให้และรับสินบน” บรรยายโดย นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมยกตัวอย่างคดีต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ส่วนหลักสูตร “เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” บรรยายโดย นายอดุลย์ ภักดีศุภผล อกป. และนายบรรณา วณิชยานันต์ หัวหน้ากองธรรมาภิบาล (กธภ-ห.) อกป. เพื่อให้ความรู้และแนะนำเกณฑ์การประเมิน ITA พร้อมให้ผู้เข้าอบรมได้ทำการประเมิน ITA อีกด้วย

         ทั้งนี้ การจัดอบรมสองหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ. เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่า กฟผ. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล