อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกับ กฟผ. เดินหน้าโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เฟ้นหาผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจโดดเด่น ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่ The Best Pitching พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ บริษัท อารมณ์ดิน จำกัด

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานในการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ของผู้ประกอบการรายย่อย (กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ต่อนักลงทุน และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ ณ สวนอาหารปางหลวงการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน 7 ราย จากทั้งหมด 23 ราย เพื่อค้นหาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจโดดเด่น จำนวน 3 กิจการ ซึ่งผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่ The Best Pitching พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ บริษัท อารมณ์ดิน จำกัด รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรลำเพย บ้านเวียงสวรรค์ และรางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดิน บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ

         นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล กล่าวว่า พื้นที่อำเภอแม่เมาะ เป็นพื้นที่ที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศ โดย กฟผ. แม่เมาะ มีนโยบายการผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจในหลายมิติ ส่งผลให้ไม่สามารถ ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจได้เท่าที่ควร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โครงการฯ นี้จึงนับเป็นกลไกลหนึ่งเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและขยายผลเชิงพาณิชย์ ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการรับมือและมีช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ นำไปสู่การกระตุ้น ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

         รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Business Model Canvas Pitching Challenge จะได้รับองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สามารถนำไปบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนการตลาด เพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงสร้างระบบการทำงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียบเรียงแนวคิด สู่การวางแผนธุรกิจได้อย่างจริงจังและลงมือปฏิบัติได้จริง รวมทั้งในกิจกรรมนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนธุรกิจการค้าปลีก ชั้นนำของประเทศร่วมพิจารณาคัดเลือกและแนะนำมุมมองจากนักลงทุนให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

         สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เป็นโครงการที่ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อย (กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ในอำเภอแม่เมาะ ที่ต้องการพัฒนาตนเองทั้งหมด 23 กลุ่ม มาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ Business Model Canvas Pitching Challenge ซึ่งทุกกลุ่มได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนากิจการธุรกิจ การพัฒนาการผลิต-ผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการตลาดและการขาย ฯลฯ พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กว้างมากยิ่งขึ้น