สภาวิศวกร และ กฟผ. จับมือลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย พัฒนาความรู้ ความสามารถให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชัน พร้อมส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา กฟผ. ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์ โดยกรอบความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของวิศวกรไทยให้มีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิสรัปชัน รวมทั้งปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

         ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของวิศวกรมีความสำคัญมาก เนื่องจากในยุคดิสรัปชัน หลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ที่มีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจะได้เปรียบ และสามารถพัฒนารวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้น ให้เกิดความอยู่รอดของประเทศได้ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เพียงเท่านั้นสำหรับวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ฉะนั้น ต้นตอซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมได้นั้น คือ การมีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ กฟผ. ที่ได้รวบรวมบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรมไว้เป็นจำนวนมาก นับเป็นเสาหลักของแวดวงวิศวกรไทย ถือได้ว่า วันนี้จะเป็นการร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศด้วย

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสในการร่วมกันพัฒนางานในวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบ เพื่อให้วิศวกรมีความสามารถ มีศักยภาพปรับตัวได้เท่าทันกับยุคดิสรัปชันที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งการพัฒนางานวิศวกรรมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์ของวิศวกรไทยในภาพรวม เพื่อเป็นรากฐานหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดย กฟผ. พร้อมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพในการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมของประเทศไทย

         สำหรับบทบาทร่วมกันระหว่างสภาวิศวกรและ กฟผ. นั้น จะร่วมกันดำเนินงาน กำหนดทิศทาง วางแผน พัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างกำลังคนทางด้านวิศวกรรมของประเทศที่มีศักยภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาวิจัย ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานด้านวิศวกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของแต่ละองค์กร นอกจากนั้นยังร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม และร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทยต่อไป