กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน ขยายความร่วมมือด้านเทคนิคและธุรกิจระบบส่ง เพื่อสร้างการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

20130918-01

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding - MOU) กับ Dasho Bharat Tamang ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทระบบส่งประเทศภูฏาน (Bhutan Power Corporation Limited : BPC) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคนิคและด้านธุรกิจระบบส่ง โดยมีนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นายบุญมาก สมิทธิลีลา ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.) นางอัญชลี โคละทัต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง (อจส.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฏาน

          การลงนาม MOU ในครั้งนี้ นับเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่าง กฟผ. และ BPC โดยมีระยะเวลาสัญญา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 - 10 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ เทคนิค การบำรุงรักษาระบบส่ง และด้านธุรกิจระบบส่ง โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต และในวันเดียวกันนั้น ผู้บริหารของ BPC ได้นำคณะ กฟผ. เข้าพบปะพูดคุยกับ Lyonpo Norbu Wangchuk Minister,Ministry of Economic Affairs และ Dasho Sonam Tshering Secretary,Ministry of Economic Affairs ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ กฟผ. จะได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ในความร่วมมือทางด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าร่วมกับประเทศภูฏานต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ กฟผ. กับ BPC ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันฉบับแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ระเวลาสัญญา 2 ปี และฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

          ราชอาณาจักรภูฏาน มีพื้นที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือรัฐอัสสัมของอินเดีย มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง จึงมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมาก โดยรายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันภูฏานกำลังเร่งพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ เพราะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด