กฟผ. ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน “พลังงานทดแทน ทางรอดพลังงานไทย”

20131206-01

          เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน“พลังงานทดแทนทางรอดพลังงานไทย” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะ กรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา และนายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ชพฟก.) ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตระหนักถึงปัญหาและหันมาพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ณ อิมแพคเมืองทองธานี อาคาร 5-6

          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน อีกทั้งยังทรงเป็นต้นแบบทางความคิดในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวไทย ซึ่งการที่กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดได้จัดงานมหกรรมพลังงานทดแทนขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ทุกหน่วยงานตระหนักรู้ในคุณค่าและให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงาน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบเสมือนพระบิดาแห่งพลังงานไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในเรื่องพลังงานทดแทนตั้งแต่พลังงานฟอสซิลยังมีราคาถูก และทรงริเริ่มพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากชีวมวล โดยในส่วนของกระทรวงพลังงานนั้น ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางและเป็นต้นแบบในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 18 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ

          นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “หนึ่งแสงพระเมตตาส่องสว่างทั่วหล้า สุดฟ้านิรันดร์” ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งสายน้ำ สายลม แสงแดด แผ่นดินทองของราชันย์” พร้อมแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทนออกเป็น 3 โซน ได้แก่ พลังงานน้ำพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งได้จำลองโครงการพระราชดำริ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ มานำเสนอให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทราบว่า กฟผ. และกลุ่มบริษัทในเครือได้พัฒนาพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพทำ “โปสการ์ดถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมแจกคู่มืออนุรักษ์พลังงาน และการเล่นเกมกังหันปั่นกระจุย (Wind Turbine Battle) ช่วยสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมงานได้เป็นอย่างมาก

          “งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 5-6 จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนของประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมบูธของ กฟผ. ภายในงานนี้ด้วย” นายวิวัฒน์ฯ กล่าวเชิญชวน