EGATi จับมือ PECC2 เดินหน้าจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ ในประเทศเวียดนาม พร้อมเตรียมจัดหาแหล่งเงินกู้ระหว่างประเทศมาพัฒนาโครงการ

20140715-02

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ได้ลงนามสัญญาจ้างระหว่าง EGATi กับ Vietnam Electricity Power Engineering Joint Stock Company 2 (PECC2) เพื่อจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม และรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study and Environmental Impact Assessment (FS/EIA)) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ โดยรายงานการศึกษา FS/EIA ฉบับนี้ดำเนินการตามข้อกำหนดของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาโรงไฟฟ้า และจัดทำตามมาตรฐานสากล (International Standard) เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้ระหว่างประเทศ ณ สำนักงาน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) อาคาร ท.084 สำนักงานกลาง กฟผ.

          โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ เป็นโครงการที่มีความสำคัญสำหรับประเทศเวียดนามและประเทศไทย เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศให้การสนับสนุน โดยจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศเวียดนามทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมไปถึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงระบบส่งของภูมิภาคอาเซียน ความสำเร็จของโครงการ นอกจากจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลงทุนของหน่วยงานของรัฐฝ่ายไทยในประเทศเวียดนามแล้ว ยังจะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีไปสู่ความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคตระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทยอีกด้วย

          สำหรับ PECC2 ก่อตั้งเริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) ของเวียดนาม เพื่อศึกษาและออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่งขนาดใหญ่ในภาคใต้ของเวียดนาม ปัจจุบันบริษัท PECC2 เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศเวียดนาม มีประสบการณ์ในการศึกษา ออกแบบ ให้คำแนะนำและบริหารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่งในประเทศเวียดนาม มากกว่า 20 ปี มีผลงานศึกษา Feasibility Study and Environmental Impact Assessment (FS/EIA) สำหรับโครงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จและเดินเครื่องแล้วหลายโครงการ นอกจากนี้ PECC2 ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (Hanoi Stock Exchange) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552