มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำ และด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเลของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ กฟผ. ระยะดำเนินการปี 2557 ผลการศึกษาวิจัยทุกด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

         อาจารย์ คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร ผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ทำการศึกษาติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำ ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่บ้านคลองรั้ว ของการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดระยะเวลาดำเนินการปี 2557 โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศข้อมูลการศึกษาทรัพยากรชายฝั่ง พบว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำ อาทิ หญ้าทะเล ปะการัง ปลาพะยูน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการเปลี่ยนแปลงปริมาณของตะกอน อยู่ในเกณฑ์ปกติ

         ส่วนผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งทำการศึกษาติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเล ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมวลน้ำ สัตว์พื้นทะเล และสภาพแวดล้อมในน้ำทะเลอย่างละเอียด ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินการปี 2557 พบว่า สภาพแวดล้อม และทรัพยากรนิเวศในน้ำ อยู่ในเกณฑ์ปกติเช่นกัน

         โดยสรุปผลการศึกษาวิจัยโดยรวมมีสภาพคงที่ และมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของท่าเทียบเรือที่บ้านคลองรั้ว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล พร้อมแนะนำให้ กฟผ. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน การปลูกหญ้าทะเล การสร้างบ้านปลา และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น หอย ปลา และ ปู อย่างต่อเนื่องต่อไป