การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วฉบับสมบูรณ์ ให้ทันเสนอต่อ สผ. ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในขั้นตอน การตัดสินใจ เพื่อขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีนานกว่า 12 – 18 เดือน

20141107-M01-01

          ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วว่า ขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)ในส่วนของโรงไฟฟ้า และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว โดยคาดว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเริ่มดำเนินการพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2557

          ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยากล่าวต่อไปว่า เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน โดย สผ. จะนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.)ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิ ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม เป็นต้น ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบเนื้อหารายงานอย่างเข้มข้น ซึ่งหาก คชก. มีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะทาง กฟผ. ต้องนำรายงานกลับไปปรับปรุงแก้ไข ศึกษาเพิ่มเติม และนำกลับมาเสนอต่อ คชก. จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ

          เมื่อ คชก. เห็นชอบต่อรายงานแล้ว หากเป็นรายงาน EHIA จะส่งไปพิจารณาให้ความเห็นต่อใน 2 ทาง คือ 1.ส่งให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย (ง.) และ 2.ส่งให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบเมื่อทั้งสองส่วนเห็นชอบต่อรายงานแล้ว จึงเสนอต่อไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แต่หากเป็นรายงาน EIA เมื่อ คชก. เห็นชอบต่อรายงานแล้ว สผ. จะนำรายงานส่งไปยัง กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

          “สำหรับระยะเวลาในขั้นตอนการตัดสินใจคือ ตั้งแต่นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อ สผ. จนถึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการนั้น ทั้งในส่วนโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน และเมื่อโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กฟผ. สามารถเริ่มงานพัฒนาโครงการได้ทันที” ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวในที่สุด