การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2560
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

2,587.07
1,369.61
564.16
-
4.85
8.29
4,533.98

9,686.69

18.19
9.63
3.97
-
0.03
0.06
31.88

68.12
รวม 14,220.67 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.