การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2018-122

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,224.06
1,298.74
583.06
-
9.59
27.26
5,142.71

9,978.41

21.32 
8.59 
3.85 

0.06 
0.18 
34.00 

66.00 
รวม 15,121.12 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.