การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2021-03

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มีนาคม 2564
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,935.59  
1,354.04  
416.09  
3.45  
1.43  
27.54  
5,738.14  

12,228.46  

21.91  
7.54  
2.32  
0.02  
-  
0.15  
31.94  

68.06  
รวม 17,966.60   100.00  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.