การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

2,642.79
1,321.44
605.05
-
2.43
16.08
4,587.79

10,235.97

17.83
8.91
4.08
-
0.02
0.11
30.95

69.05
รวม 14,823.76 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.