การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2020-08

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม 2563
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

2,928.08 
1,355.49 
317.29 
57.67 
18.44 
47.60 
4,724.57 

11,538.68 

18.01 
8.33 
1.95 
0.36 
0.11 
0.29 
29.05 

70.95 
รวม 16,263.25  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.