การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2021-08

ประเภทเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2564
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

2,583.74  
1,558.00  
337.16  
16.57  
62.99  
42.41 
4,600.88  

12,056.87  

15.51  
9.35  
2.02  
0.10  
0.38  
0.26  
27.62  

72.38  
รวม 16,657.74   100.00  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.