การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2020-02

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,721.83 
1,217.92 
411.68 
63.20 
20.80 
24.99 
5,460.42 

9,955.20 

24.14 
7.90 
2.67 
0.41 
0.14 
0.16 
35.42 

64.58 
รวม 15,415.62  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.