การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2020-12

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน ธันวาคม 2563
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

2,910.94  
1,327.10  
303.91  
28.55  
12.36  
20.92  
4,603.78  

9,798.33  

20.21  
9.21  
2.11  
0.20  
0.09  
0.15  
31.97  

68.03  
รวม 14,402.11   100.00  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.