การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2020-06

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มิถุนายน 2563
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,770.89 
1,393.36 
299.07 
100.57 
2.14 
54.38 
5,620.41 

10,210.56 

23.82 
8.80 
1.89 
0.64 
0.01 
0.34 
35.50 

64.50 
รวม 15,830.97  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.