เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ผ่านเกณฑ์การทวนสอบภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ CSR-DIW มุ่งสู่ ISO 26000

20150105-M01-01

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายรัมย์ เหราบัตย์ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นประธานในพิธีมอบใบเกียรติบัตร Confidence Certificate ระบบมาตรฐาน ISO 26000 ให้กับเขื่อนและโรงไฟฟ้า 12 แห่ง โดยมีนายกำแหง นุ่มนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-ปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพ สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการนำมาตรฐาน ISO 26000 เข้ามาใช้งานในสายงานผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และได้รับการทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมีนายชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอบใบเกียรติบัตร Confidence Certificate ISO 26000 ให้กับนายรัมย์ เหราบัตย์ จากนั้น นายรัมย์ เหราบัตย์ ได้มอบใบเกียรติบัตร ISO 26000 ให้กับนายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รวมทั้งเขื่อนและโรงไฟฟ้า 12 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล , โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ , โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ , โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ,โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา , โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ ,โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา , โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา , โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ , โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร , โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน และโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง

          ตามนโยบายผู้ว่าการ กฟผ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 26000 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โดยนายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้มีมติความเห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานสากล ISO 26000 โดยการยกระดับ CSR-DIW ซึ่งทุกโรงไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้รับเกียรติบัตรแล้ว การจัดทำมาตรฐานสากล ISO 26000 ได้รับการทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลไอเอสโอ (MASCI) เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ในการจัดทำระบบดังกล่าวได้ตอบโจทย์ TQA SEPA และการทวนสอบ CSR-DIW สายงาน รองผู้ว่ากิจการสังคม