ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือนธันวาคม 2563
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,912.292 
23.066 
15,697.865 
14,423.188 
8.705 
18.800 
18.64
0.06
42.33
38.90
0.02
0.05
22 

83 

126 
9.52 

35.93 

54.55 
41,949.69
388.02
66,400.01
133.40
15,223.16
-
33.80
0.31
53.51
0.11
12.27
-
รวม 37,083.916 100.00 231  100.00  124,094.28  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.