ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือนมกราคม 2563
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,738.682
23.066
15,352.074
8.705
13,998.571
18.800
18.65
0.07
42.48
0.02
38.73
0.05
22 
-
82 
-
125
9.61 
-
35.81 
-
54.58 
40,949.70
388.02
64,600.01
133.40
15,073.16
-
33.80
0.32
53.33
0.11
12.44
-
รวม 36,139.898 100.00 229  100.00  121,144.29  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.