ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน พฤษภาคม 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,213.548 
23.066
14,355.986 
8.705
13,162.552 
18.800 
18.39 
0.07
42.50 
0.02
38.96 
0.06 
20 
-
79 
-
127
-
8.85 
-
34.96 
-
56.19 
-
35,199.75 
388.02
62,100.01 
133.40
14,733.16 
-
31.84 
0.35
54.36 
0.12
13.33 
-
รวม 33,782.657 100.00 226 100.00 110,554.34 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.