ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน ธันวาคม 2560
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
5,830.836
23.066
14,423.134
8.705
13,088.645
18.800
17.46
0.07
43.19
0.02
39.20
0.06
17
-
79
-
127
-
7.62
-
35.43
-
56.95
-
32,199.78
388.02
59,500.01
133.40
14,668.16
-
30.12
0.36
55.67
0.13
13.72
-
รวม 33,393.186 100.00 223 100.00 106,889.37 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.