ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน มีนาคม 2562
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,527.386
23.066
14,988.599
8.705
13,521.600
18.800
18.60
0.07
42.72
0.02
38.54
0.05
20 
-
82 
-
126
-
8.77 
-
35.97 
-
55.26 
-
36,949.74
388.02
63,400.01
133.40
15,008.16
-
31.89
0.33
54.71
0.12
12.95
-
รวม 35,088.156 100.00  228 100.00  115,879.33  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.