ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือนมีนาคม 2564
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,912.292 
23.066 
15,803.683 
14,334.914 
8.705 
18.800 
18.63  
0.06  
42.60  
38.64  
0.02  
0.05  
22 

85 

125 
9.48  
-  
36.64  
-  
53.88  
41,949.69
388.02
68,200.01
133.40
15,298.16
-
33.30  
0.31  
54.14  
0.11  
12.14  
-
รวม 37,101.460 100.00 232  100.00  125,969.28  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.