ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน สิงหาคม 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,215.062 
23.066
14,355.986 
8.705
13,230.414 
18.800 
18.36 
0.07
42.41 
0.03
39.08 
0.05 
20 
-
79 
-
126
-
8.89 
-
35.11 
-
56.00 
-
35,199.75 
388.02 
60,100.01 
133.40
14,833.16 
-
31.81 
0.35
54.31 
0.12
13.41 
-
รวม 33,852.033 100.00 225 100.00 110,654.34 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.