ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน ตุลาคม 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,422.562 
23.066
 14,712.590 
8.705
13,257.727 
18.800 
18.65 
0.07
42.71 
0.03
38.49 
0.05 
20 
-
81 
-
126
-
8.81 
-
35.48 
-
55.51 
-
36,199.74 
388.02 
61,500.01 
133.40
14,883.16 
-
32.01 
0.34
54.37 
0.12
13.16 
-
รวม 34,443.450 100.00 227 100.00 113,104.33 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.