ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือน ธันวาคม 2561
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,527.386
23.066
 14,712.730
8.705
13,263.164
18.800 
18.89 
0.07
42.58 
0.03
38.38 
0.05 
20 
-
82 
-
126
-
8.77 
-
35.97 
-
55.26 
-
36,949.74 
388.02 
62,800.01 
133.40
14,833.16 
-
32.10 
0.34
54.56 
0.12
12.88 
-
รวม 34,553.851 100.00  228 100.00  115,104.33  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.