ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือนมิถุนายน 2563
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
6,697.621
23.066
15,483.118
8.705
14,232.189
18.800
18.37
0.06
42.46
0.03
39.03
0.05
22 

82 

125 
9.61 

35.81 

54.58 
41,949.69
388.02
66,000.01
133.40
15,223.16
-
33.91
0.31
53.36
0.11
12.31
-
รวม 36,463.499 100.00 229  100.00  123,694.28  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.