ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (เควี) เดือนสิงหาคม 2564
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละ จำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เอ็มวีเอ.)
ร้อยละ
  500
  300
  230
  132
  115
  69
7,097.103 
23.066 
15,803.683 
8.705 
14,484.497 
18.800 
18.96 
0.06 
42.22 
0.02 
38.69 
0.05 
23 

84 

125 
9.91 
-  
36.21 
-  
53.88 
-  
42,949.68
388.02
69,100.01
133.40
15,360.66
-
33.57 
0.30 
54.02 
0.10 
12.01 
-  
รวม 37,435.854  100.00  232  100.00  127,931.77  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.