กฟผ. รับมอบใบประกาศนียบัตรความสำเร็จของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย จาก โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ 3 โครงการนำร่อง ของ กฟผ. ตอกย้ำการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ.

20150206-M01-01

          นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับมอบใบประกาศนียบัตรความสำเร็จของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) จำนวน 3 โครงการนำร่อง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำตะคอง และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรความสำเร็จฯ ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้นแอล โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

          สำหรับ กฟผ. ได้จัดส่งโครงการเข้าร่วม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (Naresuan Hydro Power Project) 2) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 2 x 1.25 เมกะวัตต์ ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา (2 x 1.25 MW Lamtakhong Wind Turbines Generators, Thailand) และ 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ (Khlong Ruea Off-Grid Hydro Power Project) จังหวัดชุมพร โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนนเรศวร และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 2 x 1.25 เมกะวัตต์ ลำตะคอง เป็น 2 โครงการแรกของประเทศไทยที่รับการทวนสอบปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,914 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความใส่ใจต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรต้นแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืนนั้น จึงได้เข้าร่วมโครงการ T-VER ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ให้การรับรอง พร้อมทั้งการที่ กฟผ. มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต นั้น มาเป็นเครดิตขององค์กรที่จะนำมาชดเชยการปล่อยก๊าซฯ ของ กฟผ. ในอนาคต หรือนำมาซื้อขายในตลาดสมัครใจในประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานความรับรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ยิ่งขึ้น