ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7,682 
7,791 
1,500 
1,854 
40.80 
41.38 
7.97 
9.85 
รวม 18,827  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.