ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 30 มิถุนายน 2563
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
7,678 
7,782 
1,493 
1,843 
40.85 
41.40 
7.94 
9.81 
รวม 18,796  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.