ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 31 มีนาคม 2562
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,087 
8,200 
1,851 
2,209 
39.74 
40.30 
9.10 
10.86 
รวม 20,347  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.