ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 31 พฤษภาคม 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,513 
8,600 
2,157 
2,536 
39.04
39.44 
9.89 
11.63 
รวม 21,806 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.