ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 31 ตุลาคม 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,115
8,217
1,857
2,220
39.76 
40.26 
9.10 
10.88 
รวม 20,409 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.