ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

ระดับการศึกษา ณ 31 มกราคม 2561
จำนวน (คน) ร้อยละ
ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8,543
8,607
2,165
2,539
39.09
39.38
9.91
11.62
รวม 21,854 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.