ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ปี ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น / ลดลง
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
638.10  
748.35  
872.70  
1,028.80  
1,199.30  
1,256.30  
1,406.60  
1,652.10  
1,873.40  
2,100.60  
2,255.00  
2,417.40  
2,588.70  
2,838.00  
3,204.30  
3,547.30  
3,878.40  
4,180.90  
4,733.90  
5,444.00  
6,232.70  
7,093.70  
8,045.00  
8,876.90  
9,730.00  
10,708.80  
12,267.90  
13,310.90  
14,506.30  
14,179.90  
13,712.40  
14,918.30  
16,126.40  
16,681.10  
18,121.40  
19,325.80  
20,537.50  
21,064.00  
22,586.10  
22,568.20  
22,044.90  
24,009.90  
23,900.21  
26,121.10  
26,598.14  
26,942.10  
27,345.80  
29,618.80  
28,578.40  
28,338.10  
30,853.20  
28,636.70  
-  
+17.28  
+16.62  
+17.89  
+16.57  
+4.75  
+11.96  
+17.45  
+13.40  
+12.13  
+7.35  
+7.20  
+7.09  
+9.63  
+12.91  
+10.70  
+9.33  
+7.80  
+13.23  
+15.00  
+14.49  
+13.81  
+13.41  
+10.34  
+9.61  
+10.06  
+14.56  
+8.50  
+8.98  
-2.25  
-3.30  
+8.79  
+8.10  
+3.44  
+8.63  
+6.65  
+6.27  
+2.56  
+7.23  
-0.08  
-2.32  
+8.91  
-0.46  
+9.29  
+1.83  
+1.29  
+1.50  
+8.31  
-3.51  
-0.84  
+8.88  
-7.18  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.