EGAT Animation Awards 2021 1

     มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เพราะเป็นพลังคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและคุณภาพอากาศ ผ่านผลงานการผลิตสื่อสร้างสรรค พร้อมเผยแพร่ขยายผลสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ด้านพลังงานและการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณค่า
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สถาบันการศึกษา เยาวชน และ กรมประชาสัมพันธ์
  3. เพื่อนำผลงานสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนมาเผยแพร่สู่สาธารณชน ร่วมตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศให้กับสังคมไทย

กลุ่มเป้าหมาย

     ผู้เข้าร่วมโครงการระดับอุดมศึกษา ทีมละ 6 คน (นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ไม่เกิน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน) ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

  • ใบสมัคร นิสิต/นักศึกษา ทีมละ 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 2 คน
  • รอบแรก ส่งเพียง พล็อตเรื่อง/บท/สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 31 สิงหาคม 2564
  • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม ภายในเดือนกันยายน 2564 (ทีมที่ไม่ร่วมอบรมถือว่าสละสิทธิ)
  • ผลิตผลงานผลงาน Animation หัวข้อ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop Motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต) จัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด และ บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 50 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการอบรม)
  • ประกาศผลการตัดสินแยกเป็นรายภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายน 2564

กรรมการ/หลักเกณฑ์การให้คะแนน

     คณะกรรมการจากนักวิชาการด้านการสื่อสาร / ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย / Animation และ กฟผ. ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้


ความน่าสนใจของเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดและการนำเสนอประเด็นที่ชัดเจน

50%

การผลิต (โปรดักชั่น)

30%

แผนการวางสื่อ

15%

จริยธรรมและคุณธรรม​

5%


     *การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรม/กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประกวด

วันนี้ – 24 ส.ค. 2564

ส่งพล็อตเรื่อง/บท/สตอรี่บอร์ด

วันที่ 24 ส.ค. 2564

ประกาศผล 10 ทีม

วันที่ 31 ส.ค. 2564


ภูมิภาคร่วมกับอบรมส่งผลงานประกาศผล
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 – 3 ก.ย. 2564 23 ต.ค. 2564 1 พ.ย. 2564
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 – 16 ก.ย. 2564 5 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 – 14 ก.ย. 2564 4 พ.ย. 2564 10 พ.ย. 2564
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 23 – 24 ก.ย. 2564 13 พ.ย. 2564 22 พ.ย. 2564

     หมายเหตุ: ทีมที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันประกาศผลทีมละ 10 นาที (จับฉลากลำดับการนำเสนอผลงาน)