รางวัล ASEAN Energy Awards

รางวัล ASEAN Energy Awards – 2021 (2564)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว (Green Building Category) : “ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”

รางวัล ASEAN Energy Awards – 2013 (2556)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน (Community Based RE Projects) – โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) : “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร” โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล ASEAN Energy Awards – 2009 (2552)

  • รางวัลดีเด่น – ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : “อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”
  • รางวัล ASA Green Building Awards – ประเภทสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม
  • รางวัล Special Mention – ประเภท Innovation of Human Comfort จาก Emerson Climate Technologies : Emerson Cup 2009
Skip to content