โรงไฟฟ้าบางปะกง

ความเป็นมา

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีการสำรวจค้นหาแหล่งพลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2516 มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์เป็นแห่งแรก คือ “แหล่งเอราวัณ” มีการวางท่อใต้ทะเลเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยอง การผลิตก๊าซธรรมชาติจึงเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2524

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528

Skip to content