คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช

  • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ

รองผู้ว่าการบริหาร
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.ชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
  • เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง
Skip to content