คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช (DP)

  • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ

รองผู้ว่าการบริหาร
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายกิตติ เพ็ชรสันทัด

รองผู้ว่าการระบบส่ง
  • กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

น.ส.ชณิกา ยุทธสารประสิทธิ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล
  • เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตำแหน่ง
Skip to content