โรงไฟฟ้าจะนะ

(จ.สงขลา)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
1,476 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว (Single-shaft) มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงสูง ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา

ภาคใต้ตอนล่างมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่รับผิดชอบต่อการจัดหา และผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2547 – 2558 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้

          คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาผสม (Multi Shaft Combined Cycle) จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และ ครม. ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว (Single-shaft) ที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงสูง ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA-A18) ในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

          “โรงไฟฟ้าจะนะ” ถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบที่ กฟผ. ได้นำกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ทั้งระยะก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และในช่วงการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า โดยนำข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อกังวลใจของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาใช้พัฒนาออกแบบโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าได้มีการตรวจสอบและติดตามทั้งทางด้านคุณภาพอากาศและน้ำ โดยติดตั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องที่ปลายปล่องโรงไฟฟ้า รวมถึงมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งอยู่บริเวณโรงไฟฟ้าจะนะ บ้านควนหัวช้าง และบ้านป่าชิง รวมทั้งมีสถานีวัดคุณภาพน้ำที่ใช้ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาครัฐ เป็นผู้เสนอโครงการและบริหารโครงการกันเอง มีการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง โครงการธนาคารปูม้า คลองนาทับ ซึ่งเป็นธนาคารปูแห่งแรกในอำเภอจะนะ เพื่อให้โรงไฟฟ้าจะนะเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ลักษณะโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าจะนะ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,476 เมกะวัตต์

  • โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 710 เมกะวัตต์
  • โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 766 เมกะวัตต์

ติดต่อ

Skip to content