นายสง่า มูลถี 

กำนันตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

  • เป็นผู้นำร่วมกับเขื่อนภูมิพลขับเคลื่อนการดูแลผืนป่าตามรอยพ่อ โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการป่าและเป็นแกนนำพาชุมชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำมากกว่า 16,000 ฝาย และทำแนวป้องกันไฟป่าระยะทางกว่า 189 กิโลเมตร ตามโครงการจัดการป่าชุมชน ภายใต้โครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเป็นโครงการของเขื่อนภูมิพล ตลอดระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน ทำให้ป่าชุมชน หลายพื้นที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ขึ้น และชุมชนได้อาศัยป่าเป็นแหล่งอาหาร อีกทั้งทำให้ชุมชนมีความเข้าใจและคุ้นเคยเขื่อนภูมิพลมากขึ้น และในปี 2557 โครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้รับรางวัลเป็นโครงการต้นแบบธรรมาภิบาล กฟผ.
  • เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของ กปน. และ กฟผ. รวมถึงเป็นแกนนำหลักในการนำบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เครือข่ายในชุมชน สถานศึกษา เข้าสร้างฝายชะลอน้ำ และทำแนวป้องกันไฟป่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำระหว่าง กปน. กับ กฟผ. การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงฯ ยังถูกขยายผลไปยังเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น ทำให้เกิดเครือข่ายลุ่มน้ำโยงใยเป็นภาพใหญ่ของประเทศ
  • เป็นกระบอกเสียง สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่แทน กฟผ. และเป็นกำลังหลักในโครงการจัดการป่าชุมชนของเขื่อนภูมิพล โดยช่วยสร้างเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่ต้นน้ำ เช่น อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า อำเภอจอมทอง และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ขยายเครือข่ายรักษ์ป่า คนปลายน้ำ ณ ป่าเขาพระเมิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก สร้างฝายทุกวันอาทิตย์ ระหว่างปี 2559-2560 (1,400 ฝาย) เป็นนักแสดงและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการซูเปอร์เวีย ตอน “เขื่อนภูมิพลเดินตามรอยพ่อ” สื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.

Skip to content