รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ 

ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อดีตอาจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เป็นผู้นำ “เครือข่ายนักวิชาการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่และอำเภอเทพา” ในการยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยเป็นผู้รวบรวมรายชื่อคณะนักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งทำให้รัฐบาล  และสังคมเกิดความมั่นใจว่า นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้มีความรู้ต่างให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่และอำเภอเทพา อันจะนำไปสู่ความสามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้า Firm ให้กับประเทศชาติ  
  • เป็นกรรมการสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ โดยปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติเหมืองแร่ ให้ข้อมูลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ในการทำเหมืองแร่ถ่านหินที่แม่เมาะและโครงการที่จะนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศให้กับโรงไฟฟ้าใหม่  
  • นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และเหตุผลความจำเป็นของโรงไฟฟ้าถ่านหินผ่านสื่อต่าง ๆ
  • ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานเสวนาต่างๆ ที่ กฟผ. จัดขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อพนักงาน กฟผ. และประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน กระบวนการบำบัดมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย ซึ่งทำให้พนักงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไปคลายความกังวลเรื่องมลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าถ่านหินได้

Skip to content