เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

2564

27 ก.ย.รอบเช้า27 ก.ย.รอบบ่าย28 ก.ย.รอบเช้า28 ก.ย.รอบบ่าย29 ก.ย.รอบเช้า29 ก.ย.รอบบ่าย30 ก.ย.รอบเช้า30 ก.ย.รอบบ่าย1 ต.ค.รอบเช้า1 ต.ค.รอบบ่าย2 ต.ค.รอบเช้า2 ต.ค.รอบบ่าย3 ต.ค.รอบเช้า3 ต.ค.รอบบ่าย

 
  • โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ขอเลื่อน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

    egat hearing64

Skip to content