สรุปรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
ระบบส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จุดตัดตอน ยโสธร – อุบลราชธานี 1