กฟผ. จัดงาน Official Briefing and Site Visit งานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยแม่ท้อ

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายเอกรัฐ สมินทรปัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) เป็นประธาน งานประกวดราคาเลขที่ EGAT 1/2566-HMT-H1 งานจัดซื้อและจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยแม่ท้อ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญทางเทคนิค รวมทั้งด้าน Commercial และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบริษัท กับ กฟผ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญต่อการจัดทำข้อเสนอการประกวดราคาของบริษัท ซึ่งมีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมเชียงทอง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกำหนดเปิดซองประกวดราคา (ซองทางเทคนิค) ในวันที่ 25 เมษายนนี้

Skip to content