โรงไฟฟ้าพระนครใต้

(จ.สมุทรปราการ)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ก๊าซธรรมชาติ/น้ำมันดีเซล
1,930 เมกะวัตต์

ความเป็นมา

ในยุคแรกเริ่มของการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าที่ กฟผ. ก็อยู่ในยุคเริ่มต้นรับผิดชอบภารกิจนี้เป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้ามุ่งกระจายการพัฒนาด้านต่างๆจากเมืองไปยังท้องถิ่น โดยรัฐบาลพยายามย้ายเขตอุตสาหกรรมออกจากเขตกรุงเทพฯ ไปสู่ชานเมืองและภูมิภาค

          โรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นตัวอย่างของแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ดีในการตอบสนองการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมหนักต่างๆในเขตตอนใต้ของกรุงเทพฯ เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ ฯลฯ และยังช่วยลดปัญหาไฟฟ้าตกไฟดับอีกด้วย          

          โรงไฟฟ้าพระนครใต้ก่อสร้างขึ้นตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. 2510 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2513 มีขนาดกำลังผลิต 1,330 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515

          ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและแหล่งในประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้โรงไฟฟ้าใหม่เป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลักษณะโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีกำลังผลิตตามสัญญารวม 1,930 เมกะวัตต์

  • โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 710 เมกะวัตต์
  • โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 4 ขนาดกำลังผลิตตามสัญญา 1,220 เมกะวัตต์

ติดต่อ

Skip to content