การใช้เชื้อเพลิง

เดือนมีนาคม 2567

ชนิดเชื้อเพลิงปริมาณเฉลี่ยวันละ
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)32,827.141,058.94
ลิกไนต์ (ตัน)1,086,090.0035,035.16
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)1.030.03
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)

ข้อมูล: กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content