การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2567

ประเภทลูกค้าการจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ร้อยละรายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง (MEA)5,212.1226.5516,865.8326.41
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)13,690.3469.7244,817.4670.18
ลูกค้าตรง126.070.64507.180.79
การไฟฟ้าลาว446.492.27986.761.55
การไฟฟ้ามาเลเซีย40.620.21206.090.32
การไฟฟ้ากัมพูชา119.510.61478.220.75
รวม19,635.15100.0063,861.54100.00

ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content