ระบบส่งไฟฟ้า

เดือนมีนาคม 2567

แรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์)
ความยาวสายส่งไฟฟ้า
(วงจร-กิโลเมตร)
ร้อยละจำนวนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
(สถานี)
ร้อยละพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า
(เมกะโวลต์แอมแปร์)
ร้อยละ
5009,001.19223251149,949.6136
30023.066388.02
23015,641.34140893772,700.0153
1328.705133.40
11514,702.624371235215,660.6611
6918.800
รวม39,395.728100237100138,831.70100

หมายเหตุ :
*กิโลโวลต์ = kV
*เมกะโวลต์แอมแปร์ = MVA

ข้อมูล : กองบริหารสื่อองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

Skip to content