รางวัล Thailand Coal Awards

รางวัล Thailand Coal Awards – 2021 (2564)

 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Best Practice ประเภท การทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) : “การขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน Transformations to Sustainability, Mae Moh Mine”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Best Practice ประเภท เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Use) – Coal Fired Power Plant Large Scale (มากกว่า 500 MW) : “The Environmental Innovation for the Better Life (EGAT for All), Mae Moh Power Plant”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) : “Green Corporate Social Responsibility Organization, Mae Moh Mine”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Special Submission : “แบบจำลองยีออยล์ Geoid Model MAEMOH2019 (Vertical Coordinate System Enhancement to Encourage Mae Moh Mine’s Activity”
 • รางวัลชนะเลิศ : ด้าน Special Submission : “การปรับปรุงกระบวนการลำเลียงวัตถุพลอยได้ด้วยสายพาน The Improvement of Ash and Gypsum Belt Conveyor System, Mae Moh Power Plant”

รางวัล Thailand Coal Awards – 2018 (2561)

กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศรวม 5 รางวัล จากรางวัลทั้งหมดที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ – ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) ผลงาน “เหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine) โดย เหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • รางวัลชนะเลิศ – ประเภทการดำเนินการด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practices Category) ด้านการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (500 เมกะวัตต์ขึ้นไป) ผลงาน “การปรับปรุงหม้อน้ำของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคุณภาพต่ำ” (The Boiler Modification of Clean Coal Power Plant for Utilizing Low-Rank Coal) โดย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 • รางวัลชนะเลิศ – ประเภทนวัตกรรมด้านถ่านหิน (Special Submission Category) ผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น” Dust Killer Box (Dust Reduction Equipment from Boom Type Bucket Wheel Reclaimer)” โดย เหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • รางวัลชนะเลิศ – ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผลงาน “การดำเนินงานด้าน CSR ของเหมืองแม่เมาะ” (Mae Moh Lignite Mine’s CSR) โดย เหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • รางวัลชนะเลิศ – ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน”

รางวัล Thailand Coal Awards – 2017 (2560)

เวที Thailand Coal Awards 2017 จัดโดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นครั้งที่ 3 โดยกำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ซึ่งครั้งแรกจัดเมื่อปี 2556 (2013) สำหรับในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้ถึง 3 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ – ด้านการดำเนินงานด้านถ่านหินที่เป็นเลิศ (Best Practice Category) ผลงาน “Mae Moh Lignite Mine”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้านหัวข้อพิเศษ (Special Submission Category) ผลงาน “Distribution Bunker Cleaning Equipment” ของเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category) ผลงาน “The Environmental Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh District” ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รางวัล Thailand Coal Awards – 2015 (2558)

 • รางวัลชนะเลิศ – ด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด หรือ Best Practice of Clean Coal Use and Technology in Power Generation ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 12 (Eco-Efficient Electricity of the Mae Moh lignite-Fired Power Generating Unit 12”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรสู่ชุมชน (Mae Moh Power Plant’s CSR : The Best Neighborhood of Mae Moh Community)”
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Special Submission (พลังงานสร้างสรรค์) ในหัวข้อ “ระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับอัตโนมัติ (Protection and Control of Floods in Open-Pit Mine by Automatic 3-stage Differential Elevation Series-Flow Pumping System)” โดยเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
 • รางวัลชนะเลิศ – ด้าน Best Practice of Surface Coal Mining ในหัวข้อ “กิจการทำเหมืองการเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ” โดย เหมืองแม่เมาะ
Skip to content