รางวัล Thailand Energy Awards

รางวัล Thailand Energy Awards – 2021 (2564)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภท สมาคม องค์กร หน่วยงาน – ภาครัฐ : “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
 • รางวัลดีเด่น – ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคาร – อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) : “ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2017 (2560)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภท สมาคม องค์กร หน่วยงาน : “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2016 (2559)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภท สื่อมวลชน สื่อเว็บไซต์ : “เว็บไซต์ www.egat.co.th (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2014 (2557)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภท สมาคม องค์กร หน่วยงาน – ภาครัฐ : “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2013 (2556)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) : “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร” โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รางวัลดีเด่น – ด้านผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภท สื่อมวลชน สื่อเว็บไซต์ : “เว็บไซต์ www.egat.co.th (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2010 (2553)

 • รางวัลชมเชย – ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภท ด้านอนุรักษ์พลังงาน : “พัฒนาและประยุกต์ใช้งานเคตรื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึมในระบบปรับอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-9 โดยการนำพลังงานความร้อนทิ้งกลับเข้าใช้งานให้เกิดประโยชน์” โดย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัล Thailand Energy Awards – 2009 (2552)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : “อาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ. ท.102 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”
 • รางวัล ASA Green Building Awards – ประเภทสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม
 • รางวัล Special Mention – ประเภท Innovation of Human Comfort จาก Emerson Climate Technologies : Emerson Cup 2009

รางวัล Thailand Energy Awards – 2008 (2551)

 • รางวัลดีเด่น – ด้านบุคลากรด้านพลังงาน ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน-โรงงานควบคุม : “โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คุณอุทัย พวงสายใจ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)”

รางวัล Thailand Energy Awards – 2006 (2549)

 • รางวัล Thailand Energy Awards รางวัลดีเด่น – ประเภทผู้บริหารด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) : *“จัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ สำหรับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” * โดยฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปประเทศไทย)

รางวัล Thailand Energy Awards – 2005 (2548)

 • รางวัลรองชนะเลิศ – ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) : “Appropriate Technology of Solar Tracking System for Enhancing Performance of PV System” โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รางวัล Thailand Energy Awards – 2003 (2546)

 • รางวัลรองชนะเลิศ – ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) : “Wind Turbine Generation in Phuket” โดย กองพัฒนาพลังงานทดแทนสำนักงานวิจัยพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Skip to content