รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

 • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบให้คณะกรรมการ กฟผ. ที่มุ่งมั่นและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
 • รางวัลการพัฒนารัฐวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงาน “โครงการบางปะกงโมเดล” ที่มุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำบางปะกงอย่างยั่งยืน
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น (ด้านนวัตกรรม) ชมเชย จากผลงาน “การพัฒนาระบบทำความสะอาดผนัง หม้อน้ำ ด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ : เฟสที่ 2” ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง จนสามารถพัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ทนความร้อน และต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึง 50% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565

 • รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
 • รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เขื่อนสิรินธร
 • รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น (ประเภทเชิดชูเกียรติ) จากความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบ Smart Energy Digital Platform สำหรับผู้ใช้พลังงานในโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม”
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ชมเชย) จากโครงการการบริหารจัดการพลังงาน ERC Sandbox และ ENZY Platform สำหรับรองรับรูปแบบการผลิตไฟฟ้าในอนาคต
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม (ชมเชย) จากโครงการ “การถอดรหัสสัญญาณความสั่นสะเทือน ค้นหาแบริ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความเสียหายในระยะเริ่มต้น”

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

 • รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น จากผลงาน ‘ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน’
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านนวัตกรรม จาก ‘โครงการยกระดับสายส่งไฟฟ้า โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า’
 • รางวัล ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น จาก ‘โครงการพัฒนาบ้านเบอร์ 5 ภายใต้โครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย’ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ‘การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า’
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

 • รางวัลเกียรติยศบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : กฟผ. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และถือว่าได้รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 เป็นผลมาจากการที่ กฟผ.มีการบริหารจัดการองค์การที่ดีในด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม
 • รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลเกียรติยศเนื่องจากได้รับรางวัล 3 ปีติดต่อกันจึงได้รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
 • รางวัลด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Intelligent Generation Controller)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ เชิดชูรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชยระดับองค์กร อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (Remote Terminal Unit: RTU)ผลงานการคิดค้นจากผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556

 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ
 • รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม จากผลงานเครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง สำหรับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555

 • รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” จากเครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554

 • รางวัลการบริหารการจัดการองค์กรดีเด่น ครั้งที่ 5
 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากระบบติดตามดวงอาทิตย์ แบบถ่วงน้ำหนัก (Solar Weighted Tracking System) ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2553

 • รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2552

 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2551

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ
 • รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2548

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
 • รางวัลกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
Skip to content